Communicatietraining: Communiceren kun je leren

Een van de lastige aspecten van het samenwerken in teams en groepen is de communicatie. Veel problemen komen voort uit het feit dat er te weinig of helemaal niet is gecommuniceerd over het probleem, een zaak of iets anders. Vaak gaan mensen er vanuit dat andere mensen op dezelfde wijze zullen denken, terwijl soms mensen een andere visie op problemen hebben. Soms is de oplossing die één persoon bedacht heeft niet de juiste. Door te overleggen en te communiceren kan de beste oplossing, die ook voor alle partijen het beste is, worden gevonden. Helaas is communicatie hierin een struikelblok. Dit kan aan vele dingen liggen, maar vaak is het een kwestie van vergeten. Een goede communicatietraining kan helpen om dit soort problemen binnen uw organisatie of bedrijf te verhelpen. Hier kan een expert je bij helpen.

Wat is communicatie?

Bij communicatie heeft iedereen wel een idee, maar het gaat er om dat een persoon een boodschap heeft die hij van zichzelf op een ander persoon moet overbrengen. Daarbij speelt dus mee dat de verzender van de boodschap goed onder woorden kan brengen wat hij bedoelt. Hier gaan vaak al dingen mee mis, omdat verwacht wordt door de verzender dat de ontvanger dezelfde informatie of kennis heeft als dat hij zelf heeft. Als het verzenden van de boodschap niet goed gaat, dan spreken we van miscommunicatie.

Soorten miscommunicatie

Er kunnen allerlei soorten miscommunicatie voorkomen. Er kan miscommunicatie zijn binnen de werknemers of teams van uw organisatie. Hierbij worden afspraken gemaakt over de organisatie van bepaalde zaken en dan wordt niet duidelijk naar elkaar uitgesproken wat er wel en niet is gebeurd. Ook kan het zijn dat er miscommunicatie naar klanten toe is. Dan kan het zo zijn dat de klant iets verwacht wat niet waar gemaakt wordt en op deze manier ontstaan er boze klanten. Beide vormen zijn niet wenselijk en daarom kan een communicatietraining helpen.

Communicatietraining

Bij een communicatietraining zal gekeken worden waar het probleem op dit moment ligt. Wat zijn voorbeelden van miscommunicatie en tot welke problemen heeft dit geleid? Samen met u wordt een programma samengesteld op basis van voorbeelden. Door voorbeelden voor te leggen, zal de werknemer sneller begrijpen wat er mis is gegaan. Door ook in te gaan op consequenties, zal de werknemer het nog beter begrijpen. Vervolgens is het een kwestie van goede voorbeelden geven, oefenen en begrip voor elkaar opbrengen. Dit doe je onder andere door een rollenspel te doen, door met elkaar in gesprek te gaan en door te oefenen met gespreksvaardigheden zoals argumenteren en discussiëren op een juiste wijze. Voor allerlei problemen zijn andere vaardigheden belangrijk en daarom is het goed het programma samen met u af te stemmen.

Assertiviteitstraining

Als er binnen uw organisatie of uw bedrijf wel eens problemen voorkomen op het gebied van communicatie, leiding geven en een informele setting, dan kan dit vaak verholpen worden door middel van een training. Een assertiviteitstraining kan hierbij helpen. Bij een assertiviteitstraining zijn een aantal dingen erg belangrijk. Zo is het goed om te leren hoe u je gedachten en gevoelens op de juiste manier kan verwoorden. Door dit onderbouwd en op de juiste wijze te doen, zorgt u ervoor dat u voor u zelf opkomt in situaties waarin u vindt dat dit belangrijk is. In de training zal aandacht geschonken worden aan zowel het opkomen voor u zelf, als het begrijpen en begrip opbrengen voor anderen. Hierdoor wordt het voor een grote groep mensen duidelijk hoe het ontvangen en het geven van sommige berichten kan voelen.

Subassertief en passief agressief gedrag

Als het gaat om assertiviteit, dan zijn er twee soorten gedrag te onderscheiden. De een is subassertief gedrag, waarbij de fout gemaakt wordt dat uw eigen belang volledig ondergesneeuwd wordt ten opzichte van het belang van een ander. Bij passief agressief gedrag gaat het juist om het te veel zien van uw eigen belang en juist helemaal geen aandacht willen schenken aan de mening van een ander. Beide vormen zijn niet geheel goed. Bij assertief gedrag gaat het om een middenweg. Het gaat om voor u zelf opkomen op een juiste manier, dus niet door het doordrammen van uw eigen mening, maar het gaat ook niet om u zelf wegcijferen. Door hier in te trainen, is hier een goede weg in te vinden.

De objecten van de training

In de training is aandacht voor verschillende aspecten van het assertief gedrag. Zo speelt lichaamstaal een hele belangrijke rol in het hele gebeuren. Daarom wordt er in de training veel aandacht besteed aan dit aspect. U leert hoe lichaamstaal bepaalde emoties kan opwekken of juist niet. Ook andere non-verbale aspecten worden behandeld in de training. Ook wordt er aandacht besteed aan algemene gespreksvaardigheden. Bij assertief gedrag gaat het er naast lichaamstaal en andere non-verbale aspecten ook om dat er op een juiste manier een gesprek gevoerd wordt. Het gaat niet alleen om luisteren, maar ook om het op de juiste manier overbrengen van uw gedachten. Ook hier is uitleg over.

Voor wie is de training bedoeld?

Omdat de training zich richt op het hele brede aspect van assertiviteit, is de training voor iedereen geschikt. Vooral in organisaties waar er veel samengewerkt moet worden, is het prettig dat er eens stil wordt gestaan bij het begrip assertiviteit. Voor uw organisatie of bedrijf kan het dus zeker de moeite waard zijn om een training te doen. Niet alleen medewerkers kunnen dan participeren, ook de directeuren kunnen meedoen.